Slice

SLICE

O PROJEKTE SLOVENSKO ISLANDSKEJ SPOLUPRÁCE SLICE

O projekte Slovensko Islandskej spolupráce SLICE

OZ Povala realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých a kultúrnych centier – SLICE“.

Kód projektu: CLT02019
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie: 07/2020 – 07/2023
Výška poskytnutého grantu: 111.039 EUR

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Anotácia

Projekt s názvom „Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých a kultúrnych centier – SLICE, OZ Povala prinesie kultúrne aktivity mladým ľuďom, seniorom a vylúčeným komunitám, ktoré napriek rastúcemu záujmu o kultúru v Banskej Štiavnici nie sú tradičným cieľovým publikom kultúrnych podujatí.

Zároveň podporí fungovanie kultúrneho centra Art Cafe, ktoré funguje už 22 rokov, čiastočným financovaním jeho stálych aktivít a výmenou skúseností s kultúrnym centrom na Islande. Tematicky sa kultúrne aktivity Art Cafe zamerajú na zapojenie miestnej rómskej menšiny, témy slobody, demokracie, antidiskriminácie, a všeobecné politické a občianske práva.

Partner projektu z donorského štátu

Rockall (kultúrne centrum IDNO v Reykjavíku)

Rámcové aktivity

4. ročník festivalu SLovO aleBO huDbA

Festival SLovO aleBO huDbA je undergroundový a disidentský festival venovaný životu a umeniu slobodných ľudí v bývalom režime, v čase od okupácie Československa v roku 1968 do zamatovej revolúcie v roku 1989. Predchádzajúci ročník festivalu bol zameraný na ekologické hnutia vznikajúce v čase „normalizácie“ (v 70. – 80. rokoch) a ekológiu na nezávislej umeleckej scéne. 4. ročník festivalu v roku 2021 nadviaže na predchádzajúce ročníky. Podrobnosti o programe pripravuje programová festivalová rada.

Festival Spolu Šobov

Festival Spolu Šobov 2021 po 10 rokoch nadviaže na predchádzajúce ročníky festivalu, a to trojdňovým podujatím. Hlavným cieľom tejto aktivity je vytvoriť štandardný festival nesúci znaky otvorenosti, bezpečnosti a atraktivity pre všetky komunity. Festival ponúkne možnosť priateľských stretnutí a spontánnej interakcie oboch komunít (väčšinovej aj menšinovej).

Séria podujatí v kaviarni Art Cafe zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii

Táto aktivita bude obsahovať najmenej 10 tematických podujatí zameraných na boj proti extrémizmu a intolerancii a organizovaných počas celého trvania projektu:

 • Koncerty
 • Diskusie o antisemitizme, nenávistných prejavoch online a extrémizme s renomovanými odborníkmi
 • Umelecká výstava v spolupráci s vizuálnymi umelcami
 • Multikultúrny brunch so zahraničnou kuchárkou žijúcou v Banskej Štiavnici
 • Divadelná hra bojujúca proti extrémizmu

Fotogaléria

bude postupne pridávaná

Dokumentácia sprievodných aktivít

bude postupne pridávaná

Otvorenie projektu / Opening event

Aktuality / News

Festival SLovO aleBO huDbA

OZ Povala, Art Cafe a Antikvariátik Vás pozývajú na 4tý ročník festivalu SLovO aleBO huDbA “Spomienky na 70tie roky nemusia byť nostalgické.” Tento rok sú hlavnou témou festivalu PRIESTORY SLOBODY a ako každý rok, budeme hovoriť aj o slobodnom umení v čase normalizácie. Premietneme 2 filmy za prítomnosti ich režiséra a režisérky, spojené s diskusiami…

0 comments

OZ Povala spolu s Rockall organizovali otváraciu konferenciu projektu SLICE

OZ Povala spolu s Islandským partnerom organizáciou Rockall dňa 25.6.2021 prostredníctvom platformy Zoom organizovalo otváraciu konferenciu projektu SLICE – Slovak Icelandic cultural exchange. Program: 1. Príhovor J.E. Denisy Koterec Frelichovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike 2. Príhovor J.E. Thorira Ibsena, dezignovaného veľvyslanca Islandskej republiky pre Slovensko 3. Príhovor Zuzany..

0 comments

Fotogaléria / Gallery

Partner projektu / Project partner

Tlačové správy / Press

Užitočné Linky / Useful links

Poďakovanie / Acknowledgments

Poďakovanie

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných  v medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.

________________________________

Acknowledgments

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion.

The priorities for this period are:

 1. Innovation, Research, Education and Competitiveness
 2. Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
 3. Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
 4. Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
 5. Justice and Home Affairs

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

The EEA and Norway Grants scheme consists of two financial mechanisms. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Norway Grants are financed solely by Norway.

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.