[fjúžn] na cestách: Banská Štiavnica // 30.6.-2.7.2023


[fjúžn] na cestách: Banská Štiavnica // 30.6.-2.7.2023
Pokračujeme v našich [fjúžn] cestách a naše kolesá tentokrát mieria do Banskej Štiavnice. Potešíme vás umením, jedlom či netradičnou prechádzkou. Máme nachystaný program pre deti, ale aj kvíz, pri ktorom potrápite šedú mozgovú kôru i bránicu. Tešíme sa na vás pri druhom zahrievacom [fjúžn] kole pred samotným „veľkým“ [fjúžn] festivalom, ktorý sa bude konať v dňoch 22.-29. septembra v Bratislave.
ČO VÁS ČAKÁ?
🟣30.06. | PIATOK
18:00 | prezentácia knihy, diskusia a vernisáž výstavy | Magdaléna a Noel Rojo Rojo: Ženy, ktoré zostali (Absynt, 2023)
19:00 | koncert | Mila Medvedovska a Daniel Špiner
20:30 | kvíz | Múdra Štiavnica powered by Ďalej!
🟣01.07. | SOBOTA
10:00 | workshop a čítanie pre deti | Slovný kompót
15:00 | komentovaná prechádzka | [fjúžn] walk: Anastasya z Charkiva so synom Timurom
18:00 | diskusia | Humans of Banská Štiavnica
20:00 | koncert | Zapaska
🟣02.07. | NEDEĽA
09:00 | ukrajinské raňajky a vernisáž | Ukradnutá galéria: Dva domovy
PROGRAM
30.06.2023 | PIATOK
📕18:00 | prezentácia knihy, diskusia a vernisáž výstavy | Magdaléna a Noel Rojo: Ženy, ktoré zostali (Absynt, 2023)
Migrácia, to nie sú len percentá a počty, sú to aj do hĺbky prežité ľudské osudy. A nie len osudy tých, čo odchádzajú. Slovenská reportérka Magdaléna Rojo sa na túto tému pozerá z opačnej strany – z krajín, kde sa problém rodí a cez optiku žien, ktoré zostali. Spoločne s ňou nahliadneme do Mexika, Senegalu, Etiópie, Indie, ale aj do Rumunska či na Slovensko. Všade tam žijú rodiny, ktoré svojich členov vyprevádzajú na dlhšie či kratšie cesty, aby im zabezpečili dôstojné živobytie, všade tam zostali ženy a deti, ktoré musia ďalej žiť svoje životy. Magdaléna Rojo bola zvedavá, ako ich žijú, a preto sa tieto osudy rozhodla zbierať. Výsledkom je jej intímna zbierka reportáží s názvom Ženy, ktoré zostali. Autorom originálnych fotografií, ktoré sa objavili v knihe, je dokumentárny fotograf Noel Rojo, Magdalénin manžel.
🎤19:00 | koncert | Mila Medvedovska a Daniel Špiner
Aj do Banskej Štiavnice vám prinesieme ukrajinsko-slovenské hudobné duo, Milu Medvedovsku a Daniela Špinera. Mila je ukrajinská speváčka a učiteľka spevu. Po ruskej invázii na Ukrajinu opustila svoj domov a bola presvedčená, že už nikdy nenájde silu a chuť spievať. Na Slovensku však stretla skladateľa klaviristu Daniela Špinera, s ktorým vám predstaví hudobný [fjúžn] a zahrá autorské aranžmány ukrajinských piesní. Čaká vás emotívny koncert, počas ktorého môžete spolu s nimi spievať, smiať sa či plakať.
🤪20:30 | kvíz | Múdra Štiavnica powered by Ďalej!
V piatok budeme v Štiavnici trochu cestovať. Prstom po mape, hlavou v oblakoch. Príde za nami celý svet my sa s ním skúsime spojiť. Lebo treba. Budeme mať veľa otázok a vy množstvo odpovedí. Nebojte sa, vyberiete si. Stačí vytvoriť kvalitný štvorčlenný tím a prísť do Art Cafe. Múdro, poviete si. Veď preto!
❗️Vstupné: 3 eur
01.07. | SOBOTA
📖10:00 | workshop a čítanie pre deti | Slovný kompót
Pohráme sa s písmenkami, poprehadzujeme a pospájame slová, až z toho vznikne poézia, obraz alebo poézia v obraze. Budeme si čítať hravú poéziu z knihy Dínom dánom od Tomáša Janovica, tvoriť vlastné dadistické básne a koláže z rôznych výstrižkov. Pre malých i veľkých sme pripravili kreatívny literárno-výtvarný, poeticko-hravý workshop, ktorý je pre všetkých. Workshop prebehne aj v ukrajinčine, pod vedením Verony Hajdučíkovej a Ulijany Osipovej.
👣15:00 | [fjúžn] walk: Anastasya z Charkiva so synom Timurom | komentovaná prechádzka
Banskou Štiavnicou vás prevedie Anastasiia Husarová spolu so synom Timurom. Anastasiia učí angličtinu a japončinu. Pred vypuknutím vojny prevádzkovala v Charkive vlastné vzdelávacie centrum zamerané na výučbu jazykov, matematiky, výtvarnú výchovu či prácu s deťmi so špecifickými potrebami. Spolu s rodinou v meste žije štrnásť mesiacov a s Timurom sa s vami podelia o svoje banskoštiavnické objavy.
Prechádzku započneme pri Penzióne Nostalgia a skončíme v Cukrkandel Patisserie, kde vás čaká sladké prekvapenie.
🗣18:00 | diskusia | Humans of Banská Štiavnica
Väčšina z nás by predpokladala, že Slovensko je z pohľadu migrácie skôr prechodnou krajinou a ľudí z cudziny tu žije oveľa menej. Cudzincov a cudzinky medzi nami často nevnímame, no i tak je nedôvera voči nim vysoká, a už vôbec ich nepovažujeme za prínosných pre našu spoločnosť. S čím všetkým sa v mestách stretávajú? Skutočne im nedôverujeme? Angažujú sa nejak v spoločnosti? Budeme sa rozprávať o tom, ako prekonávať strach z neznámeho a vyhýbať sa nálepkovaniu, ale aj ako uvažovať o meste ako spoločnom priestore pre všetkých. Pozvanie do diskusie prijali Zuzana Bargerová (právna expertka pre oblasť migračného práva a integrácie cudzincov v SR), Tereza Galová (Človek v ohrození) a Maryna a Ulja Osipové z Charkiva. Moderuje Veron Hajdučíková.
🎶20:00 | koncert | Zapaska
Yana Shpachynska a Pavlo Nechytailo – ukrajinský nielen hudobný, ale i životný pár. Toto duo hrá indiefolk, či mix folktroniky s dream-popom. Výborné melódie dopĺňajú výrazné, ale zároveň nežné beaty. Vydali dva albumy v slovenskom vydavateľstve Slnko Records a majú za sebou niekoľko spoluprác u nás, v Česku aj Poľsku. Tento rok vám zahrajú aj na Pohode. Nechajte sa uniesť ich hudbou aj na našom banskoštiavnickom [fjúžne] na cestách.
❗️Vstupné: predpredaj študenti 4 eur/ dospelí 6 eur, na mieste 7 eur
02.07. | NEDEĽA
🥪09:00 | ukrajinské raňajky a vernisáž | Ukradnutá galéria: Dva domovy
Voňavá ranná káva a niekoľko gastro špecialít z kuchyne našich vzácnych ukrajinských priateliek. Čakajú nás príjemné raňajky či výmena receptov. Atmosféru nám dotvoria umelecké inštalácie Maryny a jej dcéry Ulie. Dvoch Charkivčaniek, ktoré museli nútene opustiť svoj domov. O tom boli aj ich inštalácie počas minuloročného festivalu [fjúžn] na cestách. Prešiel ďalší rok a vzťah Maryny a Ulie k mestu, kde našli dočasný nový domov, sa stále vyvíja. Príďte sa pozrieť, čo nám ich tvorba povie dnes. A s radosťou si prineste aj štrikovanie.
PARTNERI:
organizujú:
😎Nadácia Milana Šimečku
v spolupráci s:
🤝Art Cafe Banská Štiavnica
🤝OZ Povala
🤝Kumšt UM
🤝Ďalej!
podujatie finančne podporili:
🟡Fond na podporu umenia
🟡Fond na podporu kultúry národnostných menšín
🟡Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
mediálni partneri:
🟢Rádio Devín
🟢Rádio_FM
🟢The Slovak Spectator
🟢.týždeň
🟤Podujatie je realizované s finančnou podporou z projektu „EMCA – Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít“ financovaného z Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
pod záštitou:
🔵 Slovenskej komisie pre UNESCO
⚪️Projekt podporený UNESCO a Fondom nehmotného kultúrneho dedičstva Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003.
🇬🇧
🛤We follow on our [fjúžn] journeys and this time, our wheels are heading to Banská Štiavnica. We are bringing you exceptional art, Ukrainian food, and an unconventional walk. There´s a program for kids, but also a quiz challenging our brains and sense of humour. We look forward to seeing you at the second warm-up [fjúžn] round before the „big“ [fjúžn] festival which take place from 22nd to 29th September in Bratislava.
– – –
WHAT IS GOIN‘ ON?
🟣30.06. | FRIDAY
18:00 | new book presentation, discussion and exhibition opening | Magdalena and Noel Rojo: The Women Who Stay (Absynt, 2023)
19:00 | concert | Mila Medvedovska and Daniel Špiner
20:30 | quiz | Smart Štiavnica powered by Ďalej!
🟣01.07. | SATURDAY
10:00 | workshop and reading for children | Word compote
15:00 | guided walk | [fjúžn] walk: Anastasya from Kharkiv with her son Timur
18:00 | discussion | Humans of Banská Štiavnica
20:00 | concert | Zapaska
🟣02.07. | SUNDAY
09:00 | Ukrainian breakfast and vernissage | Stolen gallery: Two homes
🔥PROGRAM🔥
30.06.2023 | FRIDAY
📕 18:00 | new book presentation, discussion and the exhibition opening | Magdalena and Noel Rojo: The Women Who Stay (Absynt, 2023)
Migration is not just about the percentages or numbers. It covers deeply lived human destinies. And not only the lives of those who leave. Slovak reporter Magdaléna Rojo brings the topic from the opposite perspective – from the countries where the problem emerges and through the lens of the women who stay. Together with her, we will investigate Mexico, Senegal, Ethiopia, India, but also Romania and Slovakia. Everywhere, there are families who accompany their members on longer or shorter journeys to provide them with a dignified livelihood, everywhere there are women and children who have to continue living their lives. Magdaléna Rojo was curious about how they live, and that’s why she decided to collect these stories. The result is an intimate collection of reports entitled The Women Who Stay. The author of the original photographs appearing in the book is documentary photographer Noel Rojo, Magdalena’s husband.
🎤 19:00 | concert | Mila Medvedovska and Daniel Špiner
Mila and Daniel are a Ukrainian-Slovak musical duo. Mila is a Ukrainian singer and a singing teacher. After the Russian invasion of Ukraine, she left her home and was convinced she would never find the strength and desire to sing again. In Slovakia, however, she met composer and pianist Daniel Špiner. They will introduce original arrangements of Ukrainian songs. An emotional concert, where you can sing, laugh, or cry.
🤪 20:30 | quiz | Múdra Štiavnica powered by Next!
Would you like to travel in Štiavnica with us, but with the finger on the map and head in the clouds? The whole world will come to us, we will connect to it. Because we must. Many questions and (perhaps) more answers. No worries, you can choose. All you have to do is create a good team of four and come to Art Cafe. Wise, you say, right?
❗️Entrance fee: 3 EUR
01.07. | SATURDAY
📖10:00 | workshop and reading for children | Word compote
We will play with letters, shuffle, and combine words until poetry, a picture or poetry within a picture is created. We will read a playful book Dínom dánom by Tomáš Janovic, create our own Dadaistic poems and collages from various clippings. Creative literary-artistic, poetic-playful workshop for everyone. It will be held in Ukrainian too, led by Verona Hajdučíková and Ulijana Osipová.
👣15:00 | [fjúžn] walk: Anastasya from Kharkiv with son Timur | guided walk
Anastasya Husar and her son Timur will guide you through Banská Štiavnica. Anastasya teaches English and Japanese. Before the outbreak of the war, she ran her own educational center in Kharkiv focused on teaching languages, mathematics, art and working with children with special needs. Together with her family, she has been living in the city for fourteen months. She and Timur will share their discoveries in Banská Štiavnica with you. We will start the walk at Penzión Nostalgia and end at Cukrkandel Patisserie with a sweet surprise.
🗣18:00 | discussion | Humans of Banská Štiavnica
Most of us would assume that Slovakia is more of a transitional country from the migration perspective and thus, much fewer foreigners live here. We often do not notice foreigners among us, but even so, mistrust towards them is high, and we no longer consider them to be beneficial to our society. What do they encounter in Slovak cities? Do we not certainly trust them? Are they involved in society in any way? We will dicuss about how to overcome the fear of the unknown and avoid labelling, but also how to think about the city as a common space for everyone. Zuzana Bargerová (legal expert in the field of migration law and integration of foreigners in the Slovak Republic), Tereza Galová (Human in danger) and Maryna and Ulja Osip from Kharkiv will share their stories. Discussion hosted by Veron Hajdučíková.
🎶20:00 | concert | Zapaska
Yana Shpachynska and Pavlo Nechytailo – a Ukrainian couple, in music but also in life. They play indie folk, or a mix of folktronica with dream-pop. Outstanding melodies complemented by distinctive, but gentle beats. They released two albums (Slnko Records) and have had several collaborations in Slovakia, in the Czech Republic and Poland. This year you can see them playing at Pohoda. Let yourself be carried away by their music on our Banská Štiavnica [fjúžn] on the roads.
❗️Entrance fee: students – 4 EUR / adults – 6 EUR, on site – 7 EUR
02.07. | SUNDAY
🥪09:00 | Ukrainian breakfast and vernissage | Stolen gallery: Two homes
Aromatic morning coffee and gastronomic specialties from the kitchen of our precious Ukrainian friends. Come and have a pleasant breakfast or exchange the recipes with us. Art installations by Maryna and her daughter Ulia, two women from Kharkiv who were forced to leave their home, will put the finishing touches to the morning atmosphere. Maryna and Ulia’s relationship with the city where they found a temporary new home is still evolving. Come and see what their work is telling us today, after one year living in their new, temporary home. And feel free to bring your knitting.
PARTNERS:
organized by:
😎Milan Šimečka Foundation
in cooperation with the:
🤝 Art Cafe Banská Štiavnica
🤝OZ Povala
🤝 Kumšt UM
🤝 Next!
financially supported by:
🟡using public funding by Slovak Arts Council
🟡Minority culture Fund
🟡Ministry of Culture of the Slovak Republic
media partners:
🟢Rádio Devín
🟢Rádio_FM
🟢The Slovak Spectator
🟢.týždeň
🟤 The event is realized with financial support from the project „EMCA – Migrant support through cultural activities“ financed by EEA Grants 2014-2021 and the state budget of the Slovak Republic.
under the auspices of:
🔵UNESCO
⚪️Project supported by UNESCO and the Intangible Cultural Heritage Fund of the Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage from 2003.
🇺🇦
Ми продовжуємо наші [фьюжн] подорожі, і цього разу наші колеса прямують до Банської Штявниці. Ми потішимо вас мистецтвом, їжею або незвичайною прогулянкою. Ми підготували програму для дітей, а також вікторину, під час якої ви потренуєте сіру кору головного мозку та діафрагму. З нетерпінням чекаємо вас на другому розігріві [фьюжн] раунду перед самим «великим» [фьюжн] фестивалем, який відбудеться з 22 по 29 вересня у Братиславі.
🔥ЩО НА ВАС ЧЕКАЄ?🔥
🟣30.06. | П’ЯТНИЦЯ
18:00 | презентація книги, обговорення та відкриття виставки | Магдалена та Ноель Рохо Рохо: Жінки, які залишилися (Absynt, 2023)
19:00 | концерт | Міла Медведовська та Даніель Шпінер
20:30 | вікторина | Мудра Стявниця за підтримки Ďalej!
🟣01.07. | СУБОТА
10:00 | майстер-клас та читання для дітей | Компот зі слів
15:00 | прогулянка з гідом | [фьюжн] прогулянка: Анастасія з Харкова з сином Тимуром
18:00 | дискусія | Люди Банської Штявниці
20:00 | концерт | Zapaska
🟣02.07. | НЕДІЛЯ
09:00 | Український сніданок та відкриття | Викрадена галерея: Два будинки
🔥ПРОГРАМА🔥
30.06.2023 | П’ЯТНИЦЯ
📕 18:00 | презентація книги, дискусія та відкриття виставки | Магдалена та Ноель Рохо: Жінки, які залишилися (Absynt, 2023)
Міграція – це не лише відсотки та цифри, це також глибоко прожиті людські долі. І не ліше долі тих, хто виїжджає. Словацька репортерка Магдалена Рохо дивиться на цю проблему з протилежного боку – з країн, де вона зароджується, і через призму жінок, які залишилися. Разом з нею ми заглянемо в Мексику, Сенегал, Ефіопію, Індію, а також у Румунію та Словаччину. Скрізь є сім’ї, які супроводжують своїх членів у довших чи коротших подорожах, щоб забезпечити їм гідне існування, скрізь є жінки та діти, які залишилися і повинні продовжувати жити своїм життям. Магдалені Рохо було цікаво дізнатися, як вони живуть, і тому вона вирішила зібрати ці історії. Результатом стала її інтимна збірка репортажів під назвою «Жінки, які залишилися». Автором оригінальних фотографій, які опубліковані в книзі, є фотограф-документаліст Ноель Рохо, чоловік Магдалени.
🎤 19:00 | концерт | Міла Медведовська та Даніель Шпінер
Також до Банської Штявниці ми привеземо українсько-словацький музичний дует, Мілу Медведовську та Даніеля Шпінера. Міла – українська співачка та викладачка вокалу. Після російського вторгнення в Україну вона залишила рідний дім і була переконана, що більше ніколи не знайде в собі сил і бажання співати. Однак у Словаччині вона познайомилася з композитором-піаністом Даніелем Шпінером, з яким вона представить мюзикл [фюжн] та зіграє оригінальні обробки українських пісень. На вас чекає емоційний концерт, під час якого ви зможете поспівати, посміятися чи поплакати разом з ними.
🤪 20:30 | вікторина | Múdra Štiavnica за підтримки Ďalej!
У п’ятницю ми трохи помандруємо Штявницею. Палець на карті, голова в хмарах. До нас приїжджає весь світ, і ми спробуємо з ним зв’язатися. Тому що нам це необхідно. У нас буде багато запитань, а у вас – багато відповідей. Не хвилюйтеся, ви будете вибирати. Просто створіть хорошу команду з чотирьох осіб і приходьте в Арт-кафе. Мудро, скажете ви. Саме так!
❗️Вхід: 3 євро
01.07. | СУБОТА
📖10:00 | майстер-клас та читання для дітей | Компот зі слів
Будемо гратися з літерами, перетасовувати та складати слова, щоб вийшла поезія, малюнок або поезія в малюнку. Будемо читати грайливі вірші з книжки Томаша Яновича „Dínom dánom“, створювати власні дадаїстські вірші та робити колажі з різних вирізок. Ми підготували творчий літературно-мистецький, поетичний та ігровий майстер-клас для малих і дорослих. Майстер-клас також проходитиме українською мовою під керівництвом Верони Гайдучікової та Уліяни Осіпової.
👣15:00 | [фьюжн] прогулянка: Анастасія з Харкова з сином Тимуром | прогулянка з гідом
Анастасія Гусарова та її син Тимур проведуть вас Банською Штявницею. Анастасія викладає англійську та японську мови. До початку війни вона керувала власним освітнім центром у Харкові, який займався викладанням мов, математики, мистецтва та роботою з дітьми з особливими потребами. Разом зі своєю родиною Анастасія живе в місті вже чотирнадцять місяців, і вони з Тимуром поділяться з вами своїми відкриттями в Банській Штявниці. Ми почнемо прогулянку в Penzión Nostalgia і закінчимо в кондитерській Cukrkandel, де на вас чекає солодкий сюрприз.
🗣 18:00 | обговорення | Люди Банської Штявниці
Більшість з нас може припустити, що Словаччина є більш транзитною країною з точки зору міграції, і тут проживає набагато менше людей з-за кордону. Часто ми не помічаємо іноземців серед нас, але навіть при цьому наша недовіра до них висока, і ми, звичайно, не вважаємо, що вони роблять внесок у наше суспільство. З чим вони стикаються в містах? Чи справді ми їм не довіряємо? Чи вони якось залучені до життя суспільства? Ми поговоримо про те, як подолати страх невідомого та уникнути навішування ярликів, а також про те, як думати про місто як про спільний простір для всіх. Своїми історіями поділяться Зузана Баргерова (юрист у сфері міграційного права та інтеграції іноземців у Словацькій Республіці), Тереза ​​Галова (Людина в небезпеці) та Марина та Уля Осип із Харкова. Дискусію веде Верон Гайдучікова.
🎶20:00 | концерт | Zapaska
Яна Шпачинська та Павло Нечитайло – українська пара не лише в музиці, а й у житті. Цей дует грає інді-фолк або суміш фольктроніки з дрім-попом. Чудові мелодії доповнюються характерними, але водночас ніжними ритмами. Вони випустили два альбоми на словацькому лейблі Slnko Records і кілька разів співпрацювали у нас, а також у Чехії та Польщі. Цього року гратимуть і на словацькому фестивалі Pohoda. Дозвольте собі захопитися їхньою музикою і на нашому Бансько-Ставницькому [фьюжн] фестивалі на виїзді.
❗️Вхід: студенти 4 євро / дорослі 6 євро, на місці 7 євро
02.07. | НЕДІЛЯ
🥪09:00 | Український сніданок та відкриття | Викрадена галерея: Два будинки
Запашна ранкова кава та кілька гастрономічних страв з кухні наших дорогих українських друзів. На нас чекає приємний сніданок або обмін рецептами. Атмосферу доповнять арт-інсталяції Марини та її доньки Улі. Дві харків’янки, які були змушені залишити свій дім. Про це були й їхні інсталяції під час минулорічного фестивалю [фьюжн] на виїзді. Минув ще один рік, а стосунки Марини та Улі з містом, де вони знайшли тимчасову оселю, все ще розвиваються. Приходьте і подивіться, що розкажуть нам сьогодні їхні роботи. І сміливо приносьте своє в’язання.
ПАРТНЕРИ:
організовано:
😎Фонд Мілана Шимечки
у співпраці з:
🤝Art Cafe Banská Štiavnica
🤝OZ Povala
🤝Kumšt UM
🤝Next!
захід відбувся за фінансової підтримки:
🟡Фонд підтримки мистецтва
🟡Фонд підтримки культури національних меншин
🟡Міністерство культури Словацької Республіки
медіа-партнери:
🟢Rádio Devín
🟢Rádio_FM
🟢The Slovak Spectator
🟢.týždeň
🟤Захід реалізовано за фінансової підтримки проекту «EMCA – Підтримка мігрантів через культурну діяльність», що фінансується за рахунок EEA Grants 2014-2021 та державного бюджету Словацької Республіки.
під егідою:
🔵ЮНЕСКО
⚪️Проект підтриманий ЮНЕСКО та Фондом нематеріальної культурної спадщини Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини від 2003 року.

+ There are no comments

Add yours

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.